pb.pl
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ZEPAK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 517 054 640 570 681 414 695 131
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -25 986 -8 984 -443 641 27 605
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -37 057 -12 492 -458 361 28 118
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -36 174 -10 830 -398 109 13 280
Amortyzacja (tys. zł) 47 308 49 673 47 957 46 547
EBITDA (tys. zł) 21 322 40 689 -395 684 74 152
Aktywa (tys. zł) 4 134 380 4 210 064 3 871 297 3 982 759
Kapitał własny (tys. zł)* 2 110 949 2 100 071 1 683 859 1 630 231
Liczba akcji (tys. szt.) 50 823,547 50 823,547 50 823,547 50 823,547
Zysk na akcję (zł) -0,712 -0,213 -7,833 0,261
Wartość księgowa na akcję (zł) 41,535 41,321 33,131 32,076
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej