pb.pl

Skarbiec Market Opportunities (Skarbiec FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: zmiana wartości portfela wzorcowego przy zastosowaniu stopy zwrotu na poziomie 10% w skali roku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz może lokować od 0% do 100% aktywów w każdą z następujących kategorii lokat: udziałowe i dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe, instrumenty pochodne, jednostki i tytuły uczestnictwa krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zarówno o charakterze dłużnym jak i akcyjnym. Aktywa funduszu mogą być inwestowane w lokaty denominowane w innej walucie niż polski złoty.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 198,89 zł
Najgorszy wynik: 126,27 zł