Pekao Obligacji Europejskich Plus (Pekao Walutowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 95% ICE BofA ML Corp EMU + 5% ICE BofAML Euro Currency 1-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Co najmniej 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w dłużne papiery wartościowe oraz w tytuły innych funduszy dłużnych denominowanych w EUR. Do 30% środków może być lokowane w inne instrumenty finansowe o charakterze dłużnym. Fundusz nie inwestuje w udziałowe papiery wartosciowe. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,1601
Najlepszy wynik: 49,29 zł
Najgorszy wynik: 28,76 zł