Ostatnio oglądane

Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO) (PIO20U)
19,16 USD
+0,84%0,16 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPIO20U

PIO20U ‑ notowania

PIO20U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz umożliwia dostęp do szerokiego spektrum instrumentów finansowych, w tym akcji spółek z obszaru USA i Ameryki Północnej oraz zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych denominowanych w różnych walutach. Daje możliwość zainwestowania oszczędności posiadanych w dolarach amerykańskich - minimum 70% wartości aktywów netto jest denominowanych w USD. Lokuje od 40% do 65% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w USA lub Ameryce Północnej. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,7351%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D19,00+0,84%+0,50%
  7D19,01+0,79%+1,37%
  1M18,75+2,13%+3,94%
  3M18,64+2,35%+4,09%
  6M17,78+9,86%+9,35%
  1R16,72+15,14%+10,68%
  3L18,04+6,33%+0,65%
  YTD17,83+6,80%+6,73%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO)
  Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO)
  19,16+15,14%