pb.pl
35,4000 zł
-1,12% -0,4000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe - HANDLOWY

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 351 057 361 428 355 289 352 834
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 176 467 164 015 157 196 161 823
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 579 662 555 258 548 881 536 071
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 170 232 159 860 225 146 34 638
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 133 127 113 665 173 833 26 359
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 51 477 163 51 979 130 51 978 543 62 278 491
Kapitał własny (tys. zł)* 6 776 298 6 934 685 7 074 655 7 145 768
Liczba akcji (tys. szt.) 130 659,600 130 659,600 130 659,600 130 659,600
Wartość księgowa na akcję (zł) 51,862 53,074 54,146 54,690
Zysk na akcję (zł) 1,019 0,870 1,330 0,202
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej