0,6300 zł
3,28% 0,0200 zł
Czerwona Torebka SA (CZT)

Wyniki finansowe - CZTOREBKA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2021 I Q 2022 II Q 2022 III Q 2022
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 1 253 1 635 1 067 2 406
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 28 552 -189 -703 -1 209
Zysk (strata) brutto (tys.) 27 331 -4 862 -3 404 -2 126
Zysk (strata) netto (tys.)* 23 100 -4 862 -3 246 -2 126
Amortyzacja (tys.) 14 13 25 12
EBITDA (tys.) 28 566 -176 -678 -1 197
Aktywa (tys.) 301 632 274 036 264 320 265 905
Kapitał własny (tys.)* 153 978 149 116 145 873 143 746
Liczba akcji (tys. szt.) 75 026,066 75 026,066 75 026,066 75 026,066
Zysk na akcję (zł) 0,308 -0,065 -0,043 -0,028
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,052 1,988 1,944 1,916
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej