22,4000 zł
-0,44% -0,1000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - CNT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2020 IV Q 2020 I Q 2021 II Q 2021
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 96 276 131 298 103 606 68 221
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) 13 110 28 019 18 282 -1 074
Zysk (strata) brutto (tys.) 13 124 28 001 18 272 -1 085
Zysk (strata) netto (tys.)* 5 051 11 266 7 279 -1 071
Amortyzacja (tys.) 90 92 95 96
EBITDA (tys.) 13 200 28 111 18 377 -978
Aktywa (tys.) 237 818 210 543 189 474 187 620
Kapitał własny (tys.)* 86 813 97 973 105 306 104 233
Liczba akcji (tys. szt.) 7 400,000 7 400,000 7 400,000 7 400,000
Zysk na akcję (zł) 0,683 1,522 0,984 -0,145
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,731 13,240 14,231 14,086
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej