pb.pl

Wyniki finansowe - OTMUCHOW

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 62 722 57 623 51 492 50 702
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -7 461 -683 -1 997 -3 587
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 818 -963 -2 466 -3 949
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -8 454 -724 -2 055 -3 302
Amortyzacja (tys. zł) 3 055 3 629 3 602 3 635
EBITDA (tys. zł) -4 406 2 946 1 605 48
Aktywa (tys. zł) 200 838 206 229 199 020 198 004
Kapitał własny (tys. zł)* 112 177 111 462 109 351 106 028
Liczba akcji (tys. szt.) 25 496,500 25 496,500 25 496,500 25 496,500
Zysk na akcję (zł) -0,332 -0,028 -0,081 -0,130
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,400 4,372 4,289 4,159
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej