Ostatnio oglądane

inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO) (PZU84)
84,52 PLN
+0,30%0,25 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaPZU84

PZU84 ‑ notowania

PZU84
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% MSCI World Real Estate Net TR USD
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu MSCI World Real Estate Net Total Return USD Index. Subfundusz lokuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe, które nie mogą stanowić łącznie mniej niż 70% wartości aktywów netto Subfunduszu, a także jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu. Pozostała część portfela lokowana jest przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty bankowe - nie więcej niż 50% wartości aktywów Subfunduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D84,27+0,30%-0,01%
  7D84,97-0,53%-0,30%
  1M84,41+0,13%+1,44%
  3M85,75-2,60%-2,77%
  6M86,61-0,91%-1,19%
  1R80,67+5,23%+4,37%
  3L99,760,00%+5,48%
  YTD88,57-4,02%-1,48%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO)
  84,52+5,24%
  inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Sektora Nieruchomości O (inPZU SFIO)
  84,52+5,23%
  Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO)
  Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO)
  88,35+3,89%