Investor Turcja (Investor SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% MSCI Turkey (przeliczony na PLN) + 10% WIBID 6M
Zasięg geograficzny: b.d.
Subfundusz utrzymuje bezpośrednią i pośrednią ekspozycję na turecki rynek akcyjny poprzez prowadzenie działalności inwestycyjnej polegającej na inwestowaniu w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze i subfundusze oferujące ekspozycję na turecki rynek akcyjny, w jednostki uczestnictwa funduszy typu ETF oferujące ekspozycję na turecki rynek akcyjny, w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na rynku tureckim. Ze względu na wysoki koszt zabezpieczenia ryzyka walutowego Subfundusz nie stosuje mechanizmów zabezpieczenia (hedging) zmian kursu waluty polskiej w stosunku do walut obcych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1284
Najlepszy wynik: 253,11 zł
Najgorszy wynik: 69,65 zł