NN Indeks Obligacji (NN FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez dążenie do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu indeksu Treasury BondSpot Poland, w związku z czym inwestuje do 100% aktywów w instrumenty dłużne oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, wchodzące w skład tego indeksu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 101,42 zł
Najgorszy wynik: 91,58 zł