Investor Bezpiecznego Wzrostu (Investor SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% (WIBOR 6M + 0,6%) + 10% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Subfundusz papierów dłużnych o niskim ryzyku stopy procentowej. Aktywna selekcja emitentów. Konserwatywne podejście do budowy portfela. Możliwe oportunistyczne inwestycje na rynku akcji. Trzon portfela (70-80%) stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i podmioty o zbliżonej wiarygodności (BGK, jednostki samorządu terytorialnego) oraz największe krajowe instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe). Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne emitentów uznanych przez zarządzajacego na podstawie wewnętrznych i zewnętrznych ratingów za spełniających warunek wysokiej wiarygodności kredytowej. Subfundusz lokuje środki głównie w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza dwóch lat, co ma na celu ograniczenie ryzyka stopy procentowej. Investor Bezpiecznego Wzrostu szuka jednocześnie okazji na zwiększenie zysków poprzez krótkoterminowe inwestycje małej części portfela w klasy aktywów inne niż obligacje, uczestnicząc na przykład w wezwaniach na akcje.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 112,90 zł
Najgorszy wynik: 93,03 zł