Ostatnio oglądane

Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO) (MIL33)
114,74 PLN
-0,10%-0,12 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaMIL33

MIL33 ‑ notowania

MIL33
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz lokuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe, przy czym minimalny udział obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD stanowi 65% aktywów netto. Pozostałą część aktywów mogą stanowić inwestycje w inne obligacje skarbowe, korporacyjne lub tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest głównie na rynku polskim, chociaż w celu zwiększenia dywersyfikacji portfela istotna część aktywów może być ulokowana również na rynkach zagranicznych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,7648%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D114,86-0,10%-0,25%
  7D114,14+0,53%-0,11%
  1M113,08+1,21%+0,05%
  3M111,72+2,32%+1,81%
  6M113,38+1,36%+1,04%
  1R109,54+4,42%+1,62%
  3L113,56+1,23%+2,87%
  YTD113,06+1,02%-0,71%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO)
  Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO)
  114,74+4,42%
  inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO)
  88,37+1,90%
  inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO)
  88,38+1,89%