Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Subfundusz lokuje nie mniej niż 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Dywersyfikacja sektorowa portfela subfunduszu będzie kształtowała się na niskim poziomie a łączny udział akcji emitowanych przez spółki działające w ramach jednego sektora oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada głównie inwestowanie w akcje emitowane przez spółki działające w ramach tego sektora, może stanowić do 100% aktywów subfunduszu. Alokacja pomiędzy poszczególnymi sektorami jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i instrumentów udziałowych wynosi 70% aktywów subfunduszu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 23,18 €
Najgorszy wynik: 15,79 €