Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (USD) (Pekao Walutowy FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 55% MSCI USA Index + 40% ICE BofA US Corporate & High Yield Index + 5% ICE BofA US Dollar Overnight Deposit Bid Rate Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz umożliwia dostęp do szerokiego spektrum instrumentów finansowych, w tym akcji spółek z obszaru USA i Ameryki Północnej oraz zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych denominowanych w różnych walutach. Daje możliwość zainwestowania oszczędności posiadanych w dolarach amerykańskich - minimum 70% wartości aktywów netto jest denominowanych w USD. Lokuje od 40% do 65% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym oraz instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, dające ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne w USA lub Ameryce Północnej. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może lokować aktywa w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 19,04 $
Najgorszy wynik: 7,00 $