Ostatnio oglądane

Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (PIO66_U)
3,02 USD
0,00 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-04-26)
Dodaj do portfelaPIO66_U

PIO66_U ‑ notowania

PIO66_U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% ICE Short US Treasury Securities Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez: 1) fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym dające ekspozycję na rynki krótkoterminowych instrumentów finansowych o charakterze dłużnym denominowanych głównie w USD, a także w innych walutach, 2) fundusze zagraniczne dające głównie ekspozycję na różnego typu instrumenty finansowe generujące regularne przychody w formie dywidend, odsetek. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować aktywa m.in. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w dolarze amerykańskim. Ryzyko kursowe USD względem PLN nie będzie zabezpieczane.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,5918%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D3,020,00%-0,07%
  7D3,020,00%-0,38%
  1M3,01+0,33%-1,04%
  3M2,99+1,00%-1,89%
  6M2,86+6,71%+2,85%
  1R2,81+7,47%+4,20%
  3L2,93+3,07%-8,61%
  YTD2,96+1,68%-1,67%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M