Ostatnio oglądane

Pekao Dochodu USD (USD) (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (PIO87_U)
3,04 USD
0,00 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaPIO87_U

PIO87_U ‑ notowania

PIO87_U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje aktywa przede wszystkim w dłużne instrumenty finansowe denominowane w USD emitowane, poręczone lub gwarantowane przez rząd USA. Nie będzie lokować aktywów w obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Statut funduszu dopuszcza lokowanie aktywów w dłużne instrumenty finansowe denominowane w USD, emitowane, poręczone lub gwarantowane przez państwa członkowskie lub należące do OECD, dające ekspozycję na instrumenty finansowe generujące regularne przychody oraz w depozyty bankowe. Większość lokat funduszu to instrumenty finansowe denominowane w dolarze amerykańskim. Ryzyko kursowe USD względem PLN nie jest zabezpieczane.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D3,040,00%0,00%
  7D3,040,00%0,00%
  1M3,03+0,33%+0,33%
  3M3,01+1,00%+1,00%
  6M2,990,00%0,00%
  1R2,990,00%0,00%
  3L2,990,00%0,00%
  YTD2,990,00%0,00%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M