Ostatnio oglądane

Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO) (MIL25_U)
37,32 USD
+0,67%0,25 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaMIL25_U

MIL25_U ‑ notowania

MIL25_U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz lokuje swoje aktywa głównie w obligacje, listy zastawne banków hipotecznych oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym. Fundusz będzie inwestował łącznie od 70% do 100% aktywów netto Subfunduszu w obligacje oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada, że lokaty w obligacje i instrumenty rynku pieniężnego będą stanowiły łącznie nie mniej niż 50% ich aktywów. Działalność lokacyjna Subfunduszu prowadzona jest zarówno na rynku polskim, jak również na rynkach zagranicznych (rozwiniętych oraz rozwijających się).

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,9900%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D37,07+0,67%+0,54%
  7D37,80-1,27%-0,95%
  1M37,23+0,24%+0,14%
  3M37,58-1,30%-0,76%
  6M37,22+2,73%+2,64%
  1R34,24+9,15%+9,18%
  3L37,93-2,69%+3,45%
  YTD37,56-1,06%+0,07%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO)
  Millennium Obligacji Globalnych (EUR) (Millennium SFIO)
  34,54+9,20%
  Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO)
  Millennium Obligacji Globalnych (USD) (Millennium SFIO)
  37,32+9,15%