Ostatnio oglądane

Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO) (MIL30_U)
54,47 USD
+0,81%0,44 USD
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaMIL30_U

MIL30_U ‑ notowania

MIL30_U
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz lokuje co najmniej 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym i udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy o innym charakterze. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami tytułów uczestnictwa jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Udział tytułów uczestnictwa funduszy dłużnych i instrumentów dłużnych wynosi nie mniej niż 40% i nie więcej niż 80%, tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym i instrumentów udziałowych nie mniej niż 20% i nie więcej niż 50% oraz tytułów uczestnictwa funduszy o charakterze innym niż udziałowym i dłużnym, nie więcej niż 20% aktywów Subfunduszu.Niewielką część środków Subfundusz lokuje w depozyty lub utrzymuje na rachunkach bieżących w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Subfunduszu. Subfundusz zabezpiecza całkowitą otwartą pozycję walutową zazwyczaj na poziomie 60 - 95% wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,4872%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D54,03+0,81%+0,81%
  7D55,20-1,32%+0,10%
  1M54,45+0,17%+0,71%
  3M55,36-1,91%+1,48%
  6M53,79+5,30%+3,87%
  1R48,88+10,96%+7,57%
  3L57,82-6,78%-0,61%
  YTD53,91+0,52%+2,67%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Wyważony (EUR) (Millennium SFIO)
  50,69+11,28%
  Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO)
  Millennium Plan Wyważony (USD) (Millennium SFIO)
  54,47+10,96%
  Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO)
  Superfund Stabilnego Wzrostu (EUR) (Superfund SFIO)
  114,79+10,78%
  Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO)
  Superfund Stabilnego Wzrostu (USD) (Superfund SFIO)
  123,36+10,47%