Ostatnio oglądane

Allianz Akcji Rynku Złota (Allianz FIO) (ALL91)
77,59 PLN
+2,15%1,63 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaALL91

ALL91 ‑ notowania

ALL91
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje przynajmniej 60% aktywów netto w akcje i podobne instrumenty (warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne oraz inne udziałowe papiery wartościowe, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, tytułu uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą). Subfundusz inwestuje głównie w akcje spółek prowadzących działalność w zakresie poszukiwania, wydobycia, przetwarzania lub handlu metalami szlachetnymi (złoto, a także srebro, pallad, platyna) lub prowadzących powyżej wymienione rodzaje działalności względem złóż surowców, w których metale szlachetne stanowią istotną część oraz w inne fundusze (polskie lub zagraniczne), których podstawową kategorią lokat są akcje spółek opisane powyżej lub które naśladują indeksy oparte o akcje takich spółek. Pozostałą część lokat mogą stanowić instrumenty dłużne takie jak obligacje czy depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,1946-
  Sharpe'a-0,0002-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D75,96+2,15%+1,76%
  7D74,85+3,66%+2,16%
  1M83,05-6,57%-3,74%
  3M67,92+13,32%+9,40%
  6M72,31+10,26%+8,86%
  1R68,69+11,93%+7,83%
  3L76,37+2,17%-5,67%
  YTD69,43+10,56%+8,79%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Silver (Parasolowy SFIO)
  114,89+28,53%
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO)
  80,04+19,86%
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Złota (Generali Fundusze SFIO)
  154,86+18,65%
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota (inPZU SFIO)
  110,38+17,56%
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Rynku Złota O (inPZU SFIO)
  110,39+17,56%
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  Investor Gold Otwarty (Investor SFIO)
  206,32+15,92%
  Investor Gold FIZ
  Investor Gold FIZ
  1 913,13+14,01%
  Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  Esaliens Gold (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  69,93+12,90%