Ostatnio oglądane

PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO) (PCS92)
109,78 PLN
+0,02%0,02 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaPCS92

PCS92 ‑ notowania

PCS92
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz lokuje środki uczestników w instrumenty rynku pieniężnego i instrumenty dłużne, w tym przede wszystkim w obligacje emitowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, które są instrumentem finansowym stosunkowo trudno dostępnym dla inwestorów indywidualnych. Ich oprocentowanie jest wyższe niż w przypadku obligacji Skarbu Państwa, a wycena podlega niewielkim wahaniom dzięki relatywnie niskiej wrażliwości na zmiany stóp procentowych w Polsce. To, oraz wykorzystanie instrumentów i rozwiązań dodatkowo ograniczających zmienność wyceny obligacji w portfelu Subfunduszu, daje szansę na uzyskanie atrakcyjnych stóp zwrotu przy ograniczonej zmienności wyceny jednostki uczestnictwa Subfunduszu. Dodatkowo, Subfundusz zawarł umowę z PKO Bankiem Polskim, na mocy której bank udzielił gwarancji pokrycia kwot należnych Subfunduszowi z tytułu posiadanych obligacji jednostek samorządu terytorialnego (JST), w razie braku ich płatności przez Emitenta, a także zobowiązał się do odkupienia części lub całości portfela obligacji JST na żądanie Subfunduszu. W przypadku braku możliwości wywiązania się kontrahenta ze swoich zobowiązań wobec Subfunduszu lub wypowiedzenia ww. umowy, istnieje ryzyko płynności wynikające z braku możliwości zbycia lokat przez Subfundusz, czego rezultatem może być w ostateczności zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa przez Subfundusz. Subfundusz jest zarządzany aktywnie. Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Prospektem informacyjnym PKO Parasolowy fio.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D109,76+0,02%0,00%
  7D109,66+0,11%+0,07%
  1M109,30+0,43%-0,13%
  3M108,41+1,26%+0,34%
  6M106,92+2,73%+1,13%
  1R103,38+6,20%+3,97%
  3L98,720,00%-1,18%
  YTD107,61+2,08%+0,46%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  120,01+6,88%
  BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO)
  118,97+6,68%
  PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO)
  110,20+6,37%
  PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO)
  115,71+6,33%
  PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO)
  109,78+6,20%
  PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO)
  109,78+6,20%
  PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO)
  109,78+6,20%
  PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO)
  115,13+6,14%