Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 55% MSCI AC Asia ex Japan Index + 35% MSCI China 10/40 Index + 10% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz umożliwia wysoki potencjał wzrostu, głównie dzięki pośrednim inwestycjom na dynamicznie rozwijających się rynkach akcji. Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne krajów z regionu Dalekiego Wschodu (np. Chin, Japonii, Indii i innych krajów regionu Pacyfiku). Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0003
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0006
Najlepszy wynik: 14,09 zł
Najgorszy wynik: 5,10 zł