Ipopema Medycyny i Innowacji FIZ (w likwidacji)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz prowadzi inwestycje na globalnym rynku akcji. Co najmniej 50% aktywów funduszu jest lokowane w papiery wartościowe emitowane przez spółki, których działalność związana jest z branżą medyczną (produkcja lub dystrybucja leków, urządzeń medycznych, odczynników i testów diagnostycznych, świadczenie usług medycznych itp.). Pozostałe aktywa inwestowane są w spółki typu wzrostowego (growth stocks) o globalnym zasięgu, notowane na giełdach w USA, Europie, Chinach czy Japonii.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 184,01 zł
Najgorszy wynik: 67,61 zł