Ostatnio oglądane

ALIOR Globalny (ALIOR SFIO) (MON19)
77,90 PLN
-0,68%-0,53 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaMON19

MON19 ‑ notowania

MON19
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% MSCI ACWI Net TR Local Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w: 1) fundusze, które inwestują do 100% aktywów w instrumenty udziałowe lub prowadzą politykę opartą na inwestowaniu w różne klasy aktywów, instrumenty udziałowe dopuszczone do publicznego obrotu, w tym w szczególności akcje, kwity depozytowe - od 70% do 100% wartości aktywów. 2) dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne lub tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych, instrumenty rynku pieniężnego oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne tj. takie, których okres pozostający do wykupu jest krótszy niż rok, obligacje, w tym obligacje przedsiębiorstw oraz papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane m.in. przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny etc. - do 30% wartości aktywów. Aktywa zagraniczne i aktywa denominowane w walutach obcych: do 100% wartości aktywów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0004-
  Sharpe'a-0,0004-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D78,43-0,68%-0,41%
  7D78,36-0,59%-1,55%
  1M76,55+1,79%+0,01%
  3M74,48+5,60%+4,88%
  6M72,41+8,13%+7,18%
  1R73,97+6,35%+9,27%
  3L95,21-17,56%+9,45%
  YTD73,85+6,04%+6,49%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  184,35+27,99%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  270,22+25,00%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  271,24+24,94%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  147,22+23,84%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  171,00+19,81%
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO)
  1 335,99+19,55%
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  119,47+18,95%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  173,61+18,91%