C-QUADRAT ARTS Total Return Bond B (VIG / C-QUADRAT SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Strategia inwestycyjna Subfunduszu opiera się na inwestycji w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego C-QUADRAT ARTS Total Return Bond. Strategia funduszu oparta jest na wolnym od prognoz rynkowych systemie Total Return. Strategia nie posiada żadnego benchmarku, a jej celem jest uzyskanie bezwzględnego przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Fundusz zagraniczny jest zarządzany aktywnie. Opracowany przez ARTS Asset Management w pełni zautomatyzowany system handlowy, ukierunkowany na krótko i średnioterminowe trendy, działa w oparciu o jasno zdefiniowane zasady ilościowe i monitoruje ponad 1.000 funduszy obligacyjnych i pieniężnych z różnych segmentów, takich jak: obligacji skarbowych, korporacyjne, indeksowane inflacją, wysokiej dochodowości lub inwestujące w papiery dłużne z rynków wschodzących bez ograniczeń pod względem okresu zapadalności, regionów i walut.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 106,28 zł
Najgorszy wynik: 99,54 zł