Ostatnio oglądane

Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO) (ALL94)
122,05 PLN
-0,41%-0,50 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-02-06)
Dodaj do portfelaALL94

ALL94 ‑ notowania

ALL94
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów netto w instrumenty dłużne, w tym głównie obligacje skarbowe o długim terminie zapadalności, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą mogą stanowić od 0% do 10% aktywów netto. Średni, ważony wartością aktywów netto subfunduszu, czas trwania składników lokat subfunduszu (duration), nie może być mniejszy niż 8 lat.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,2052wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D122,55-0,41%-0,38%
  7D125,00-2,36%-0,43%
  1M124,54-1,73%-0,18%
  3M124,51-2,30%+1,46%
  6M125,20-2,99%+0,57%
  1R123,88-1,48%+1,28%
  3L115,35+5,83%+2,73%
  YTD126,27-4,09%-1,02%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO)
  Millennium Instrumentów Dłużnych (Millennium FIO)
  114,46+4,49%
  inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Inflacyjne (inPZU SFIO)
  88,05+1,02%
  inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO)
  inPZU Obligacje Inflacyjne O (inPZU SFIO)
  88,03+1,01%