Santander Prestiż Dłużny Aktywny (Santander Prestiż SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBOR 3M
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz inne instrumenty finansowe dające podobną ekspozycję. Udział obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa może wynosić do 50% aktywów funduszu. Udział obligacji nieposiadających ratingu inwestycyjnego powinien wynosić nie więcej niż 25% aktywów. Wskaźnik duration portfela funduszu zawiera się między -2 a 5. Fundusz lokuje głównie w instrumenty denominowane w PLN.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 1 078,58 zł
Najgorszy wynik: 959,38 zł