Ostatnio oglądane

Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO) (CUN08)
188,14 PLN
+0,31%0,58 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaCUN08

CUN08 ‑ notowania

CUN08
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów, poprzez lokowanie środków w akcje i dłużne papiery wartościowe, przy zastosowaniu strategii aktywnej alokacji, w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach. Subfundusz nie posiada stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy akcje i instrumenty dłużne. Subfundusz może także inwestować w waluty oraz pośrednio, poprzez jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne, w zagraniczne instrumenty finansowe. Udział poszczególnych aktywów zmienia się w zależności od perspektyw rynku akcji, rentowności instrumentów dłużnych oraz przewidywań co do zmienności kursów walut.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,5856dobry
  Sharpe'a0,0865-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,0574%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D187,56+0,31%+0,12%
  7D187,13+0,54%-0,53%
  1M185,91+1,22%+0,43%
  3M184,92+1,88%+1,38%
  6M179,30+6,86%+4,44%
  1R170,59+10,85%+7,97%
  3L149,79+25,74%+4,06%
  YTD180,29+4,03%+2,57%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Investor CEE FIZ
  Investor CEE FIZ
  538,25+25,56%
  Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)
  Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)
  194,19+17,96%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  113,23+11,75%
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)
  123,50+11,40%
  Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)
  Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)
  133,52+11,16%
  Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)
  188,14+10,85%
  Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO)
  Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO)
  136,10+10,57%
  Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)
  Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)
  129,59+9,95%