BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu (BNP Paribas FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 40% S&P500 + 30% Euro Stoxx 50 + 20% MSCI Emerging Markets + 10% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze akcyjnym. Do 50% środków funduszu może być lokowane bezpośrednio w akcje, obligacje zamienne na akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe. Od 0% do 50% aktywów funduszu może być inwestowane bezpośrednio w instrumenty o charakterze dłużnym. Fundusz może lokować do 20% aktywów w depozyty bankowe przy czym zobowiązania funduszu są wliczane w ten limit.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0002
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0171
Najlepszy wynik: 149,31 zł
Najgorszy wynik: 87,05 zł