Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 65% Treasury BondSpot Poland Index + 25% (WIBOR 6M + 0,3%) + 10% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Subfundusz może inwestować w instrumenty dłużne, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz depozyty - od 50% wartości aktywów netto subfunduszu; listy zastawne emitowane przez krajowe banki hipoteczne - do 25% wartości aktywów subfunduszu; depozyty - do 30% wartości aktywów subfunduszu; jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych oraz tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych - do 20% wartości aktywów subfunduszu. Do 30 % wartości aktywów subfunduszu może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa, przy czym limit ten nie obejmuje listów zastawnych emitowanych przez krajowe banki hipoteczne oraz instrumentów dłużnych. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0001
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0001
Najlepszy wynik: 148,07 zł
Najgorszy wynik: 100,19 zł