Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 60% mWIG40 + 20% WIBID O/N + 10% mDAX (EUR) + 10% Russell 2000 (USD)
Zasięg geograficzny: b.d.
Min 60% aktywów funduszu inwestowane w instrumenty udziałowe spółek, których akcje nie wchodzą w skład indeksu WIG 20, należą do indeksu Russell 2000, wchodzą w skład niemieckiego indeksu mDAX oraz w inne spółki, których kapitalizacja rynkowa nie przekracza 10 mld USD, dopuszczone do obrotu na światowych rynkach. Pozostałe aktywa lokowane są w dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 129,61 zł
Najgorszy wynik: 68,22 zł