PKO Globalnego Dochodu FIZ

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 50% MSCI World USD + 50% Citigroup World Broad Investment-Grade Bond Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Co najmniej 60% lokat funduszu stanowią tytuły uczestnictwa innych funduszy o charakterze multi-assetowym inwestujących m.in. w akcje uprawniające do dywidendy, obligacje skarbowe lub korporacyjne wypłacające regularnie kupony lub wypłacające swoim uczestnikom dochody. Do 40% aktywów funduszu mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe. Fundusz lokuje na rynkach międzynarodowych mając na uwadze osiągnięcie geograficznej dywersyfikacji lokat.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 114,87 zł
Najgorszy wynik: 88,43 zł