Pekao Ekologiczny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% MSCI World Net Return Local Currency + 10% WIBID O/N
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 65% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym oraz tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. W szczególności do portfela dobierane są spółki, których działalność wspiera lub promuje realizację celów środowiskowych i ekologicznych. Dla zapewnienia płynności, fundusz lokuje do 35% aktywów w instrumenty dłużne. Większość lokat funuszu stanowią aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 11,02 zł
Najgorszy wynik: 8,04 zł