C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible A (VIG / C-QUADRAT SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 65% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible, który ma możliwość inwestowania w szerokie spektrum typów lokat - od 0% do 100% jego aktywów mogą stanowić: udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy. Fundusz źródłowy wykorzystuje zautomatyzowany system handlowy, który monitoruje tysiące funduszy inwestycyjnych i ETF-ów.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 103,32 zł
Najgorszy wynik: 98,13 zł