Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 70% ICE BofA Poland Government Index + 30% WIG
Zasięg geograficzny: b.d.
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz realizuje ten cel przez inwestowanie do 40% wartości swoich aktywów w akcje oraz inne instrumenty oparte o akcje. Nie mniej niż 50% wartości aktywów jest inwestowane w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,4921
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0043
Najlepszy wynik: 167,97 zł
Najgorszy wynik: 100,17 zł