Ostatnio oglądane

Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) (ALL44)
204,76 PLN
+0,03%0,06 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaALL44

ALL44 ‑ notowania

ALL44
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark80% (WIBOR 6M + 1%) + 20% ICE BofA Euro Corporate Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy państw członkowskich i innych państw należących do OECD, również z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Nie mniej niż 50% wartości aktywów netto subfunduszu stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz może lokować do 30% wartości aktywów netto w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,9457bardzo dobry
  Sharpe'a0,0859-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,1996%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D204,70+0,03%+0,01%
  7D204,50+0,13%+0,05%
  1M203,53+0,70%+0,37%
  3M202,19+1,27%+0,97%
  6M196,07+4,47%+3,05%
  1R187,11+9,47%+5,80%
  3L176,02+16,31%+10,28%
  YTD199,33+2,82%+2,15%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 727,10+13,01%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 554,58+11,62%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  120,57+11,47%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  73,04+11,43%
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
  185,58+10,87%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 077,82+10,53%
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  1 397,01+10,43%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 435,85+10,39%