UNIQA Obligacji (UNIQA FIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% (Treasury BondSpot Poland Index + 0,1%)
Zasięg geograficzny: b.d.
Instrumenty dłużne mogą stanowić do 100% aktywów funduszu, jednak obligacje korporacyjne nie więcej niż 50%. Fundusz może lokować część swoich środków w tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze dłużnym - do 100%. Instrumenty rynku pieniężnego i depozyty mogą stanowić do 40% aktywów funduszu. Do 25% lokat może być inwestowane na rynkach zagranicznych. Do 2% aktywów mogą stanowić papiery udziałowe, ale wyłącznie w wypadku konwersji obligacji korporacyjnych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,0000
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-0,0001
Najlepszy wynik: 149,77 zł
Najgorszy wynik: 99,65 zł