Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Total Return (Goldman Sachs SFIO) (ING93)
125,93 PLN
-0,43%-0,55 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaING93

ING93 ‑ notowania

ING93
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBOR 1Y + 4%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz przy dokonywaniu lokat stosuje zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizuje cel inwestycyjny poprzez zastosowanie elastycznego podejścia inwestycyjnego polegającego na inwestowaniu aktywów w różne kategorie lokat, w zależności od aktualnej oceny ich potencjału, z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka. Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników posiadanych w portfelu. Elastyczność procesu inwestycyjnego ma na celu dostosowanie się do zmieniającej się sytuacji na rynku i dążenie do osiągania, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych, stopy zwrotu z inwestycji przekraczającej w pełnym cyklu inwestycyjnym (tj. 3 do 5 lat) średniorocznie 1-roczną stopę WIBOR powiększoną o 4 punkty proc., w ramach uprzednio zdefiniowanego dopuszczalnego poziomu ryzyka. Udział poszczególnych kategorii lokat w portfelu będzie zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu a ponoszonym ryzykiem. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów funduszu, instrumenty udziałowe (akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne) od 0% do 80%. Fundusz może inwestować zgromadzone aktywa w inne instrumenty finansowe określone w prospekcie informacyjnym, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Ekspozycja netto Funduszu na instrumenty udziałowe stanowić będzie nie mniej niż -20% wartości aktywów i nie więcej niż 50% wartości aktywów. Negatywna ekspozycja na instrumenty udziałowe może być osiągana poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych, stosowanie krótkiej sprzedaży oraz lokowanie aktywów w inne fundusze. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku WIBOR1Y+4%, ale dopuszczalny jest uznaniowy wybór poszczególnych inwestycji Funduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D126,48-0,43%-0,02%
  7D126,66-0,58%-0,21%
  1M124,75+0,95%+0,10%
  3M120,60+3,39%+0,27%
  6M115,63+9,27%+2,37%
  1R110,99+14,46%+3,80%
  3L100,13+26,01%+6,17%
  YTD115,74+8,45%+1,54%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Alphaset FIZ
  Alphaset FIZ
  1 532,93+26,61%
  Total FIZ
  Total FIZ
  470,74+26,03%
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  Lumen Quantum Absolute Return FIZ
  490,92+26,00%
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2
  93,16+25,50%
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  Lumen Quantum Neutral FIZ
  17,26+23,73%
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Balanced (Parasolowy SFIO)
  158,81+22,67%
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  Rockbridge FIZ Small Caps+
  92,74+21,88%
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  QUERCUS Multistrategy FIZ
  1 986,86+21,00%