Ostatnio oglądane

Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych (Goldman Sachs SFIO) (ING96)
502,54 PLN
+0,03%0,16 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaING96

ING96 ‑ notowania

ING96
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (WIBOR 6M + 0,5%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Główną cześć lokat portfela funduszu stanowią instrumenty dłużne o stałym dochodzie emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz inwestuje głównie w instrumenty dłużne niebędące papierami wartościowymi lub Instrumentami Rynku Pieniężnego emitowanymi, poręczonymi lub gwarantowanymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w inne instrumenty finansowe m.in. jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania z siedzibą za granicą oraz Instrumenty Pochodne, w tym Niewystandaryzowane Instrumenty Pochodne, zapewniające ekspozycję na polskie i globalne rynki obligacji korporacyjnych. W ramach doboru lokat do portfela szczególny nacisk kładziemy na analizę obligacji o różnych terminach zapadalności, prognozowanych zmian poziomu rynkowych stóp procentowych, ryzyka kredytowego emitentów oraz na wpływie inwestycji na krótki i średni okres do wykupu całego portfela inwestycyjnego. Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (WIBOR6M + 05%). Dochody osiągnięte przez fundusz są ponownie inwestowane i powiększają jego aktywa.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D502,38+0,03%+0,01%
  7D501,49+0,21%+0,07%
  1M498,12+0,82%+0,37%
  3M493,09+1,88%+1,15%
  6M484,00+3,91%+2,75%
  1R463,00+8,57%+5,53%
  3L427,150,00%+10,67%
  YTD481,72+4,44%+2,79%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  Allianz Obligacji FIZ seria C
  1 759,23+12,64%
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Santander Prestiż SFIO)
  1 573,52+10,75%
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  Santander Obligacji Korporacyjnych (Santander FIO)
  73,93+10,66%
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji Korporacyjnych (Ipopema SFIO)
  122,10+10,24%
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  Allianz Obligacji FIZ seria A
  1 458,27+10,15%
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  Generali Profit Plus (Generali Fundusze SFIO)
  2 091,24+10,04%
  mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)
  mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)
  129,07+9,87%
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  Michael / Strӧm Obligacji Korporacyjnych FIZ
  1 414,65+9,86%