Ostatnio oglądane

Ipopema Globalnych Megatrendów (Ipopema SFIO) (IPO145)
113,74 PLN
-0,80%-0,92 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaIPO145

IPO145 ‑ notowania

IPO145
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI ACWI + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz może inwestować w instrumenty udziałowe, jak również jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe, w tym poprzez zawieranie umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, których bazę stanowią ww. instrumenty udziałowe lub indeksy (z uwzględnieniem mnożnika) - od 66% wartości aktywów netto subfunduszu; instrumenty udziałowe emitentów mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - do 35% wartości aktywów subfunduszu; instrumenty dłużne - do 34% wartości aktywów subfunduszu; jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania, mających siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów w akcje i inne instrumenty udziałowe - do 90% wartości aktywów subfunduszu. Do 100% wartości aktywów subfunduszu mogą stanowić aktywa zagraniczne lub aktywa denominowane w walutach obcych. Fundusz dokonuje lokat subfunduszu w instrumenty pochodne kierując się płynnością, ceną, dostępnością, zgodnością ze strategią i celem inwestycyjnym subfunduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0026-
  Sharpe'a-0,0012-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  4,0890%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D114,66-0,80%-0,30%
  7D110,80+2,65%+0,12%
  1M106,69+6,61%+1,39%
  3M109,42+0,50%+2,54%
  6M111,18+6,25%+8,90%
  1R106,39+6,89%+11,31%
  3L187,44-38,39%+8,18%
  YTD110,32+0,33%+6,62%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  188,06+36,93%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  270,10+28,47%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  271,14+28,40%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  82,77+27,89%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,44+27,49%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  174,80+27,25%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  176,90+26,57%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  270,22+22,63%