Millennium Multistrategia (Millennium SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Subfundusz lokuje środki w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, akcje oraz dłużne papiery wartościowe na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych. Alokacja pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów jest dokonywana na podstawie przewidywań krótkoterminowych i średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach i klasach aktywów. Udział akcji oraz obligacji w portfelu może zawierać się w przedziale od -20% do 150%. Zazwyczaj udział części akcyjnej waha się jednak w przedziale 10-30%, natomiast obligacje stanowią zazwyczaj ok. 5-15% aktywów. Tytuły uczestnictwa, w które inwestuje Subfundusz, mogą mieć charakter dłużny, udziałowy lub alternatywny. Ich łączny udział stanowi zazwyczaj między 30% a 50% aktywów Subfunduszu.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 176,64 zł
Najgorszy wynik: 95,45 zł