DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) (w likwidacji)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Środki funduszu inwestowane są w jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy, których polityka inwestycyjna lub benchmark zakłada lokowanie co najmniej 66% ich aktywów w instrumenty o charaterze dłużnym. Do 15% aktywów może być lokowane bezpośrednio w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty. Co najmniej 75% aktywów funduszu stanowią lokaty denominowane w złotych.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-1,0434
Najlepszy wynik: 11,69 zł
Najgorszy wynik: 10,00 zł