Ostatnio oglądane

Pekao Megatrendy (Pekao FIO) (PIO79)
17,15 PLN
+1,18%0,20 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPIO79

PIO79 ‑ notowania

PIO79
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% MSCI World Net Return (Local Currency) + 10% POLONIA
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje w nowoczesne branże i sektory najlepiej oddające tendencje zmian światowej gospodarki. Aktywa są lokowane przede wszystkim w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym rozumiane przede wszystkim jako akcje oraz inne instrumenty, których cena w bezpośredni sposób zależy od ceny jednej lub wielu akcji (kwity depozytowe, prawa do akcji, warranty, kontrakty terminowe na akcje i indeksy akcyjne) jak również te jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Polski lub tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania, których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie przynajmniej 50% aktywów w akcje. Do 35% aktywów może być lokowane łącznie w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym (w tym Instrumenty rynku pieniężnego) oraz w depozyty bankowe, przy czym zaangażowanie w obligacje emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą będzie nie większe niż 20% aktywów. W przypadku inwestycji w instrumenty finansowe denominowane w walutach innych niż PLN może podejmować działania mające na celu ograniczanie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą kursów walut wobec PLN.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,5998dobry
  Sharpe'a0,0626-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,9593%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D16,95+1,18%+0,56%
  7D16,93+1,30%+0,55%
  1M16,66+2,69%+1,74%
  3M16,72+1,60%+2,91%
  6M15,88+11,00%+9,83%
  1R14,62+18,28%+12,29%
  3L13,74+25,92%+8,59%
  YTD15,89+6,26%+6,96%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  188,38+37,90%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  274,88+31,82%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  275,93+31,75%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,51+29,01%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  55,00+28,78%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  174,08+28,00%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  175,40+26,34%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  270,92+23,77%