Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz inwestuje przede wszystkim w długoterminowe obligacje skarbowe polskie, ale również krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących, denominowane w EUR lub USD oraz w lokalnej walucie danego kraju. Aktywa funduszu mogą być także lokowane w tytuły uczestnictwa innych funduszy dłużnych, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje municypalne, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 10,67 zł
Najgorszy wynik: 9,08 zł