PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 1M
Zasięg geograficzny: b.d.
Subfundusz inwestuje większość swoich aktywów w akcje renomowanych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dąży do dynamicznego wzrostu wartości jednostki uczestnictwa w dłuższym okresie. Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ponadprzeciętnych zysków z zainwestowanych środków w dłuższym okresie i jednocześnie mogą zaakceptować wysokie ryzyko inwestycyjne.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-0,0001
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,0686
Najlepszy wynik: 190,06 zł
Najgorszy wynik: 47,00 zł