pb.pl

PZU FIZ Akord

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% WIBOR 3M + 200 pb
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz prowadzi politykę absolute return - dąży do osiągania dodatniej rocznej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Może korzystać z całego spektrum klas aktywów bez ograniczeń, jednak główne klasy w jego portfelu to dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez rządy państw lub banki centralne, instrumenty stopy procentowej (IRS, CIRS,FRA), waluty, towarowe instrumenty pochodne oraz kontrakty na indeksy giełdowe.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 123,69 zł
Najgorszy wynik: 101,36 zł