pb.pl

PZU Dłużny Aktywny (PZU FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 100% Treasury BondSpot Poland
Zasięg geograficzny: b.d.
Od 50% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także emitowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do OECD lub międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,4341
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,1846
Najlepszy wynik: 60,02 zł
Najgorszy wynik: 49,68 zł