inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 70% WIG20TR + 30% mWIG40TR
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu liczonego według wzoru: 70% WIG20 TR + 30% mWIG40 TR. Podstawowymi kategoriami lokat w ramach realizacji przez Fundusz celu inwestycyjnego Subfunduszu są instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią indeksy, o których mowa powyżej lub akcje spółek wchodzące w skład tych indeksów. Instrumenty udziałowe oraz jednostki uczestnictwa, certyfikaty inwestycyjne i tytuły uczestnictwa - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego oraz depozyty - nie więcej niż 50% wartości aktywów.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 126,49 zł
Najgorszy wynik: 68,37 zł