PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 90% WIG + 10% WIBID 3M
Zasięg geograficzny: b.d.
Fundusz lokuje głównie w akcje spółek mających siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej lub dopuszczonych do obrotu na rynku w Rzeczpospolitej Polskiej. Udziałowe papiery wartościowe stanowić mogą od 66% do 100% wartości aktywów funduszu. Pozostałe środki są inwestowane w dłużne papiery wartościowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 72,38 zł
Najgorszy wynik: 45,83 zł