Alphaset FIZ

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
Zasięg geograficzny: b.d.
Alphaset FIZ jest funduszem, który inwestuje w akcje na rynku w Polsce, jak również w ograniczonym zakresie na rynku w USA. Mimo inwestycji w akcje, ryzyko funduszu i jego zmienność jest istotnie niższa niż akcyjnych indeksów giełdowych. Zarządzający ogranicza ryzyko, zabezpieczając fundusz przed pogorszeniem koniunktury giełdowej - część portfela funduszu jest zabezpieczana przed spadkami poprzez krótką pozycję na kontraktach terminowych oraz dzięki zastosowaniu techniki krótkiej sprzedaży akcji. Ryzyko inwestycyjne jest ograniczane w procesie selekcji spółek. Inwestuje w firmy, które są łatwo przewidywalne, mają sprawdzony biznes model, który rozumiemy, są w niewielkim stopniu zadłużone i są w stanie poradzić sobie w przypadku wystąpienia recesji. Inwestuje w firmy, których cena akcji kształtuje się poniżej wartości wewnętrznej, co pozwala obronić wartość inwestycji nawet, gdy rozwinie się niekorzystny scenariusz gospodarczy. Udział akcji w funduszu i poziom zabezpieczeń zależy od oceny atrakcyjności dostępnych okazji inwestycyjnych. W przypadku bardzo atrakcyjnych wycen giełdowych zabezpieczenia mogą być istotnie ograniczane.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
-
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
-
Najlepszy wynik: 1 530,93 zł
Najgorszy wynik: 875,06 zł